BANKOWOŚĆ I FINANSE

WYZWANIE:

Fuzja operacyjna – połączenie dwóch dużych banków i trzeci mniejszy. Wyzwanie dotyczące zintegrowania systemów bankowych. Działalność poszczególnych banków różniła się grupą docelową, jeden bank targetował klientów indywidualnych, drugi biznesowych. Cel – integracja systemów bankowych w taki sposób, aby pracownicy i klienci obu banków mogli w sposób intuicyjny poruszać się po systemach, nie odczuwając dużych zmian.

NASZA ODPOWIEDŹ:

Dostarczyliśmy zespół 15 bardzo wykwalifikowanych Project Managerów, z dużym doświadczeniem w obszarze bankowości którzy wnieśli know-how i pozwolili dotrzymać założone terminy.


EFEKT:

W ciągu 1 roku i 3 miesięcy wypaliliśmy ok. 1500 roboczogodzin.

Wsparliśmy banki w zakresie następujących projektów:

 • Ujednolicenie systemów CRM w 3 bankach w związku z fuzją.
 • Ocena ryzyka Integracji systemów dwóch – banków w rezultacie został stworzony system wspólnego raportowania ryzyka.
 • Migracja danych – dane klienckie migrowane z obu banków do jednego miejsca. Dane zostały migrowane z 30 systemów do 25.
 • Ujednoliciliśmy procesy obsługi klienta w oddziałach.
 • Przygotowaliśmy proces organizacji banku po migracji, ustaliliśmy harmonogram uruchomienia systemów, zarządziliśmy szkoleniami systemowymi i proceduralnymi.
TECHNOLOGIE:

PMP/PMI, Prince2, SCRUM, Agile, UML, MS Project HP ALM, HP QC

TRANSPORT

WYZWANIE:

Projekt wdrożenia systemu zakupu biletów dla kolei europejskich. Produkt jest aplikacją serwerową współpracującą z jednej strony z urządzeniami (kioski do sprzedaży biletów, bramki itp.), a z drugiej z kilkoma innymi systemami dziedzinowymi (własnymi i obcymi). System w całości jest oprogramowany w Javie, lecz posiada cechy systemu legacy: został zbudowany na bazie istniejących wcześniej własnych frameworków producenta rozwiązania i w związku z tym posiadał szereg ograniczeń technologicznych. Nie pracuje w typowych środowiskach uruchomieniowych (serwerach aplikacyjnych), lecz w natywnym środowisku firmy. Zadanie polegało na uzupełnieniu biblioteki API o funkcje niezbędne do użycia w celu zaspokojenia wymagań Klienta w konkretnym wdrożeniu. Wyzwaniem był krótki czas realizacji i bariera polegająca na konieczności poznania niestandardowego środowiska programistycznego.

NASZA ODPOWIEDŹ:

W dwa tygodnie zbudowaliśmy zespół doświadczonych specjalistów z umiejętnościami w zakresie technologii web-owych, znajomością bazy danych Oracle, JavaScript i kompetencjach Analityka/Architekta/Projektanta. Model współpracy polegał na delegowaniu do Connectis całości prac związanych z określonym modułem produktu (projekt, programowanie, testy jednostkowe, dokumentacja techniczna). Testy integracyjne były prowadzone przez Klienta. Projekty techniczne były zatwierdzane przed implementacją przez właściciela produktu ze strony Klienta.


EFEKT:

W założonym czasie zespół Connectis dostarczył zlecone przez Klienta nowe funkcjonalności. Efektem naszych prac było:

 • Wdrożenie kilkunastu modułów udostępniających dane na temat połączeń kolejowych, cen, zniżek czy taryf. Moduły ten miały współpracować z kilkoma kanałami frontendowymi (web, mobile). Komunikacja odbywała się poprzez webservice’y.
 • Wdrożenie dwóch modułów GUI prezentujących dane dotyczące taryf, jako fragment istniejącej, większej aplikacji.
TECHNOLOGIE:

Java, SOAP (JAX-WS), REST (JAX-RS jersey), DDD, Oracle (SQL), Hibernate, JavaScript, Maven

SEKTOR PUBLICZNY

WYZWANIE:

Z powodu zmian prawnych, na zlecenie administracji publicznej należało przeprowadzić szybką modyfikację systemu obsługującego obywateli realizujących swoje ustawowe uprawnienia. W wyniku braku odpowiednich zasobów główny wykonawca projektu nie był w stanie zrealizować go wykorzystując wyłącznie własnych specjalistów w wymaganym przez prawo terminie.

NASZA ODPOWIEDŹ:

Ze względu na unikalność wytwarzanego oprogramowania oraz ograniczenia czasowe narzucone przez Instytucję przyjęto założenie o wykorzystaniu metodyki SCRUM. Connectis zbudowało zespół wspierający głównego wykonawcę projektu. Zespół Connectis na podstawie dostarczonej dokumentacji analitycznej przygotowywał projekty techniczne, implementował kod, testy automatyczne oraz opracowywał dokumentację techniczną. Tak przygotowywane produkty były dostarczane do odbioru kontroli jakości oraz testów integracyjnych po stronie głównego wykonawcy.


EFEKT:

Połączenie potencjału wiedzy dziedzinowej głównego wykonawcy oraz doświadczenia w organizowaniu i zarządzaniu zespołami wytwórczymi Connectis pozwoliło zrealizować niezbędne modyfikację w zakładanym terminie. Współpraca została doceniona przez głównego wykonawcę i jest kontynuowana.


TECHNOLOGIE:

Agile/SCRUM

EDUKACJA

WYZWANIE:

Celem Klienta było stworzenie aplikacji pozwalającej na łatwe pozyskiwanie informacji niezbędnych do prowadzenia placówki oświatowej oraz prezentacji zebranych danych w postaci raportów i statystyk. Dodatkowo aplikacja posiada funkcjonalność dziennika lekcyjnego, moduły zarządzania szkołą, administrowanie planami zajęć oraz prowadzenie bazy danych osobowych. Nowa usługa przeznaczona jest dla każdego typu placówki oświatowej. Klient nie chciał budować działu wytwarzania oprogramowania w swojej własnej strukturze organizacyjnej ze względu na wysokie koszty oraz brak doświadczenia w prowadzeniu tego typu działalności. Celem było szybkie wejście na rynek nowej usługi.

NASZA ODPOWIEDŹ:

Connectis stworzyło zespół w skład którego wchodzili: analityk, projektanci/programiści, programiści oraz testerzy. Do realizacji przedsięwzięcia wybrano metodykę SCRUM. Do Klienta dostarczane były kolejne wydania uruchomionego i przetestowanego produktu. W projekcie ze strony Klienta brał udział Product Owner decydujący o realizowanych wymaganiach oraz ich priorytetach. Po stronie Klienta stworzony został zespół na potrzeby odbiorczych testów akceptacyjnych.


EFEKT:

Efektem prac jest E-dziennik – innowacyjny i kompleksowy system elektroniczny zapewniający sprawne zarządzanie, dobrą komunikację i organizację szkoły oraz oszczędność czasu i pieniędzy. Jego zdecydowaną przewagą nad pozostałymi rozwiązaniami tego typu na rynku jest fakt, że tworzony jest przy ścisłej współpracy z finalnymi użytkownikami, czyli dyrektorami oraz nauczycielami.


TECHNOLOGIE:

Agile, SCRUM, C#, .Net, ASP.Net, Entity, JavaScript, jQuery, Angular/Aurelia, HTML, CSS, Microsoft SQL Server, GIT, TDD, BDD

PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE

WYZWANIE:

Celem było stworzenie aplikacji portfela, umożliwiającego łatwe zarządzanie posiadaną wirtualną walutą. Użytkownik miał mieć możliwość kupowania oraz wypłacania pieniędzy zarówno przy pomocy zewnętrznych procesorów finansowych, jak i sieci Klienta. Dodatkowo tworzony system miał pozwolić na prostą integrację ze sklepami internetowymi, dzięki czemu płatność za zakupione produkty odbywałaby się za jego pośrednictwem. Klient nie chciał brać na siebie odpowiedzialności za przechowywanie wielu wrażliwych danych pozwalających na wypłacanie pieniędzy w sieci Klienta ze względu na duże ryzyko ataku oraz wysoki stopień skomplikowania narzędzi matematycznych w niej wykorzystywanych. Celem było bezpieczeństwo usługi, duża dostępność oraz jak najszybsze wejście na rynek aplikacji w pełnym zakresie funkcjonalnym.

NASZA ODPOWIEDŹ:

Connectis stworzyło zespół w skład którego wchodzili: analityk, projektanci, programiści oraz testerzy. Zespół zdecydował o wyborze metodyki SCRUM i stworzeniu aplikacji w architekturze mikroserwisowej. Miało to zagwarantować wysoką dostępność oraz możliwość łatwego skalowania. Podczas prac i wyboru technologii wzorowano się na popularnym systemie Netflix. Przeprowadzono wirtualizację przy pomocy kontenerów poprzez narzędzie Docker. Aplikacja została zainstalowana na chmurze Amazona (AWS).


EFEKT:

Produkt został stworzonyzgodnie z założonymi ramami czasowymi. Dzięki wybranej metodyce pracy, klient mógł w łatwy sposób aktualizować wymagania tak aby sprostać wymaganiom bardzo dynamicznego rynku bitcoin/blockchain.


TECHNOLOGIE:

Java 8, Spring Framework (Cloud, Security, Data), RabbitMQ, PostgreSQL, AureliaJS, HTML, Docker, AWS

INFORMATYKA

WYZWANIE:

Klient to międzynarodową firmą informatyczną specjalizującą się w integracji systemów. Kluczowymi sektorami dla niego są: finanse, telekomunikacja, media i sektor publiczny. Klient ze względu na dynamiczny rozwój potrzebował zespołu programującego w Java, GWT i Spring. GWT to dojrzałe środowisko, które nie jest obecnie popularne wśród programistów. Znalezienie specjalistów IT wymaga czasu, a ryzyko związane z poziomem retencji specjalistów nadal pozostaje problemem. Raport Deloitte Talent Acquisition 2015 pokazuje, że z każdym rokiem potrzeba więcej czasu na rekrutację specjalistów, w okresie od 2011 do 2014 roku czas ten wzrósł z 48 do 52 dni.

NASZA ODPOWIEDŹ:

C_school. Wraz z klientem zaprojektowaliśmy dedykowany kurs, aby wypełnić brakujące kompetencje w zespole Klienta. Zgłosiło się do nas ok. 300 kandydatów, z tej grupy wybraliśmy 25 zmotywowanych osób i zaprezentowaliśmy klientowi. EO Networks zdecydowało się na 18 kandydatów, z czego 16 osób przeszło szkolenie C_school.


EFEKT:

Cały program zajął ponad 240 godzin szkoleniowych z trenerami. Moduły szkoleniowe zostały precyzyjnie zaprojektowane we współpracy z klientem. Po 4 miesiącach od startu C_school, uczestniczy podeszli do egzaminu, który został przygotowany i trzymany w tajemnicy przez klienta. 14 uczestników zdało egzamin i pracuje na projekcie u klienta. Nasz success rate to 87,5%. Jesteśmy niezwykle dumni z zespołu!


TECHNOLOGIE:

Java, GWT, Spring

SPRZEDAŻ DETALICZNA, PRODUKCJA

WYZWANIE:

Klient zwrócił się z prośbą o wsparcie w procesie pozyskania specjalistów helpdesk. W związku z rozwojem firmy i coraz większą skalą biznesu potrzebują dodatkowych specjalistów. Klient wymagał, aby były to osoby z technicznym wykształceniem, około rocznym doświadczeniem na podobnym stanowisku oraz z biegłym językiem angielskim. Specjaliści mieliby pracować w sklepach Ikea oraz w biurze. Ich główne zadania polegają na wsparciu technicznym użytkowników Klienta (pracowników). Sprawdzaniu poprawności działania systemu i sprzętu dostępnego w sklepach oraz w biurze.

NASZA ODPOWIEDŹ:

Zaangażowaliśmy do rekrutacji 2 osoby po stronie Connectis. Odbyliśmy 17 spotkań z potencjalnymi kandydatami, a finalnie do Klienta zaprezentowaliśmy 11 osób.


EFEKT:

8 osób zostało zatrudnionych i pracuje u Klienta.

SEKTOR PUBLICZNY, OCHRONA ZDROWIA

WYZWANIE:

CSIOZ – projekt publiczny podlegający pod Ministra Zdrowia. W cyklu projektu tworzona była „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”. Zadaniem Connectis było dostarczenie programistów Java do projektu. Projekt miał na celu budowę elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia umożliwiającej organom administracji publicznej i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych. System miał przechowywać informację o zdarzeniach medycznych wszystkich obywateli Polski a także obywateli Unii Europejskiej i innych krajów, którzy skorzystają ze świadczeń zdrowotnych na terenie Polski. W ramach Projektu zostaną uruchomione systemy informatyczne, które będą stanowić elektroniczną platformę danych medycznych. Ich realizacja będzie odzwierciedlała główny cel Projektu tj. budowę elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia umożliwiającej różnym interesariuszom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych.

NASZA ODPOWIEDŹ:

Connectis dostarczył łącznie 35 specjalistów, którzy byli zaangażowani w etapy: 1, 2 i 3 projektu P1:

 1. Tworzenie, gromadzenie, analizowanie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów – dzięki temu dane medyczne będą dostępne dla pacjenta i upoważnionych pracowników medycznych w miejscu i czasie, w którym są potrzebne, aby zapewnić pacjentowi możliwie najwyższy poziom opieki zdrowotnej.
 2. Elektroniczną obsługę recept, skierowań oraz wsparcia rezerwacji na porady lekarskie – pozwoli to na usprawnienie istotnych z perspektywy pacjenta procesów administracyjnych związanych z ochroną zdrowia
 3. Udostępnienie podmiotom nadzorującym i kontrolującym sektor ochrony zdrowia w Polsce wiarygodnych i aktualnych informacji statystycznych pozwalających monitorować i planować działania w tej dziedzinie
TECHNOLOGIE:

JEE (Struts, Spring, Hibernate, JSP, JSF), Web Services (WSDL, XML, XSD), SQL, AJAX, jQuery, Prototype, Tools: Eclipse, Maven, Ant, SVN, Junit, Prince 2.

STARTUP

Klient – startup w branży rekrutacyjnej, wyróżniający się innowacyjnym pomysłem na rekrutacje specjalistów IT z wykorzystaniem aplikacji mobilnej.
WYZWANIE:

Stworzenie systemu usprawniającego pierwszy kontakt pomiędzy potencjalnym pracownikiem a pracodawca. System złożony jest z trzech komponentów: aplikacji mobilnej dla kandydatów, aplikacji sieciowej dla pracodawców, bazy danych wraz z wyszukiwarka kandydatów o cechach określonych przez pracodawcę.

Proces realizowany w systemie polega na:
 1. Zdefiniowaniu w aplikacji dla pracodawców oferty pracy
 2. Wyszukaniu w bazie danych kandydatów odpowiadających wymaganiom pracodawcy
 3. Przesłaniu ofert do kandydatów za pośrednictwem aplikacji mobilnej
 4. Wyrażenie zainteresowania lub odrzucenie oferty przez Kandydata.
NASZA ODPOWIEDŹ:

Projekt polegał na wytworzeniu aplikacji mobilnej przeznaczonej do instalacji na smartfonie kandydatów, która udostępnia kandydatom następujące funkcjonalności:
Rejestracja w systemie,
Parametryzacja aplikacji,
Odpowiedz na przesłana ofertę (akceptacja/odrzucenie),
Polecenie oferty znajomym,
Polecanie dowolnych ofert wprowadzonych do systemu,
Przeglądanie zaakceptowanych ofert,
Polecanie aplikacji,
Przyjmowanie komunikatów systemowych kierowanych do kandydata.


TECHNOLOGIE:

Mobile: Android, WWW: Angular 1.X (Apache), Backend: Java EE, Jersey, Hibernate, SQL Server 2012 (Glassfish) Projekt został zrealizowany i przeszedł w fazę utrzymania. Funkcjonalności są rozwijane lub dodawane w zależności od potrzeb biznesowych Klienta. Realizacja projektu od zebrania wymagań do decyzji o uruchomieniu produkcyjnym po testach akceptacyjnych zajęła 7 miesięcy. Aplikacja jest do pobrania w Google Play i AppStore